Saturday, February 04, 2006

บทคัดย่อ 2

เรื่อง :
การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ
A Study on Academic Administration of the Educational Expansion Schools under the Jurisdiction of Khon Kaen Provincial Primary Education Office
ชื่อผู้เขียน
นายสมแพน จำปาหวาย , Mr.Sompan Jumpawaiy
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
สถานที่ติดต่อ
โรงเรียน บ้านหว้า อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
ประเภทงานวิจัย
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานที่
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมวิจัย

ผูร่วมวิจัย (ENG)

ความเป็นมา
- สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ดำเนินงานตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้มีโอกาสพัฒนาทักษะในวิชาชีพที่ตนมีความถนัดและสนใจสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป ในแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 ระบุไว้ชัดเจนว่า การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ และทักษะต่อจากระดับประถมศึกษา ให้ผู้เรียนได้ค้นพบความต้องการความสนใจ และความถนัดของตนเอง ทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนมีความสามารถในการประกอบการงานและอาชีพตามควรแก่วัยต่อไป ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพ ตามความต้องการของสังคมปัจจุบัน การที่บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว นับว่าโรงเรียนเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญยิ่งโดยเฉพาะในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติทั่วประเทศ ที่จะต้องรับภาระนี้มากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพตามที่สังคมต้องการ ส่วนในการบริหารงานในโรงเรียนนั้นถ้าจะให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวได้จะต้องยึดงานวิชาการเป็นหลักในการบริหารงาน ส่วนงานอื่นๆ เป็นเพียงงานสนับสนุนงานวิชาการเท่านั้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของงานวิชาการเป็นอย่างยิ่ง และได้มีส่วนโดยตรงในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพราะถือว่างานวิชาการเป็นงานหลักในการบริหารงานในสถานศึกษา จึงต้องการทราบข้อมูลและเปรียบเทียบเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น
แนวคิดทฤษฎี
- 1.ความหมายของการบริหารงานวิชาการ
2.ความสำคัญของงานวิชาการ

3.ผู้บริหารโรงเรียนกับการบริหารงานวิชาการ
4.ขอบข่ายของงานวิชาการ
วัตถุประสงค์
- 1.เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการในการบริหารงานวิชาการ
2.เพื่อเปรียบเทียบสภาพ และปัญหา ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน

สมมุติฐานการวิจัย

- โรงเรียนขยายโอกาสที่มีขนาดต่างกัน มีสภาพการบริหารงานวิชาการแตกต่างกัน
ระเบียบวิธีวิจัย
- วิจัยเชิงสำรวจ
ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
(1)ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น จำนวน 250 คน และครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,225 คน รวมประชากรทั้งหมด 1,475 คน
(2)กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน 152 คน และครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 291 คน รวม 443 คน กำหนดขนาดตามตารางของ R.V.KREJCIE และ D.W.Morgan แล้วใช้การสุ่มอย่างง่ายโดยกำหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างของประชากรแต่ละอำเภอ

ตัวแปร
-
นิยามศัพท์
- 1)การบริหารงานวิชาการ หมายถึง กิจกรรมทางด้านวิชาการ 7 ด้าน คือ
(1.1)ด้านการบริหารหลักสูตร

(1.2)ด้านการเรียนการสอน
(1.3)ด้านวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
(1.4)ด้านการวัดผลและประเมินผล
(1.5)ด้านห้องสมุด
(1.6)ด้านการนิเทศภายในงานวิชาการ
(1.7)ด้านการประชุมอบรมทางวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
2)ปัญหาในการบริหารงานวิชาการ หมายถึง อุปสรรค หรือความขัดข้อง ที่ทำให้การดำเนินงานวิชาการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ทั้ง 7 ด้าน คือ
(2.1)ปัญหาด้านการบริหารหลักสูตร
(2.2)ปัญหาด้านการเรียนการสอน
(2.3)ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
(2.4)ปัญหาด้านการวัดผลและประเมินผล
(2.5)ปัญหาด้านห้องสมุด
(2.6)ปัญหาด้านนิเทศภายในงานวิชาการ
(2.7)ปัญหาด้านการประชุมอบรมทางวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
- เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้นเอง ตามกรอบงานวิชาการของสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ นอกจากนั้น ได้ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเครื่องมือเป็นแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น จำนวน 1 ชุด แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ(Checklist) ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale) 4 ระดับ สอบถามเกี่ยวกับงานวิชาการทั้ง 7 ด้าน 1)ด้านการบริหารหลักสูตร 2)ด้านการเรียนการสอน 3)ด้านวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน 4)ด้านวัดผลและประเมินผล 5)ด้านห้องสมุด 6)ด้านนิเทศภายในงานวิชาการ 7)ด้านการประชุมอบรมทางวิชาการ
ตอนที่ 3 ปัญหาในการบริหารงานด้านวิชาการ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ จำแนกปัญหาออกเป็น 4 ด้าน คือ 1)ปัญหาด้านการบริหารหลักสูตร 2)ปัญหาด้านการเรียนการสอน 3)ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน 4)ปัญหาด้านการวัดผลและประเมินผล 5)ปัญหาด้านห้องสมุด 6)ปัญหาด้านการนิเทศภายในงานวิชาการ 7)ปัญหาด้านการประชุมอบรมทางวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตอนที่ 4 สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการ ทั้ง 7 ด้านเช่นกัน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ ตอนท้ายเป็นแบบปลายเปิด (Open ended) วิเคราะห์ความเที่ยงโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ของ Lee J. Cronbach ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงเท่ากับ 0.97
วิธีการรวบรวมข้อมูล
-
การวิเคราะห์ข้อมูล
- ข้อมูลที่รวบรวมได้นำไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS/PC+ ดังนี้

1)ข้อมูลที่ได้จากตอนที่ 1 แบบตรวจสอบรายการ วิเคราะห์โดยใช้แบบแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ
2)ข้อมูลที่ได้จากตอนที่ 2 เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการ และข้อมูลที่ได้จากตอนที่ 3 เกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานวิชาการ วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการทั้ง 7 ด้าน ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตามขนาดของโรงเรียนด้วย F-test
3)ข้อมูลที่ได้จากตอนที่ 4 เกี่ยวกับความต้องการในการบริหารงานวิชาการ วิเคราะห์โดยค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลวิจัย
- ผลการวิจัยพบว่า มีสภาพการบริหารงานวิชาการทั้ง 7 ด้าน คือ ด้านบริหารหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน ด้านวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านห้องสมุด ด้านนิเทศภายในงานวิชาการ และด้านการประชุมอบรมทางวิชาการ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก ปัญหาในการบริหารงานทั้ง 7 ด้านอยู่ในระดับ มาก โรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันมีสภาพการบริหารงานวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอให้โรงเรียนเน้นด้านการเรียนการสอน และด้านการวัดผลและประเมินผล
ข้อเสนอแนะ

- 1)สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น ควรจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้บริหาร และ ครูผู้สอน เกี่ยวกับงานวิชาการ โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอน และด้านการวัดผลและประเมินผล เพื่อจะได้พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับงานวิชาการสูงสุดต่อไป

2)สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ ควรมีแผนงานนิเทศงานวิชาการโดยเฉพาะ เพื่อเป็นการติดตาม นิเทศ และส่งเสริมงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
3)โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ผู้บริหารควรมีการวางแผนบริหารงานวิชาการให้ชัดเจน เป็นระบบ และดำเนินการอย่างจริงจัง โดยเน้นด้านการเรียนการสอน และด้านการวัดผลและประเมินผลเป็นพิเศษ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1)ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตามกรอบงานทั้ง 7 ด้านนี้ ในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ และระดับเขตการศึกษา
2)ควรมีการศึกษาสภาพและปัญหาในการบริหารงานอื่นของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานอกจากงานวิชาการคือ
(2.1)งานกิจการนักเรียน
(2.2)งานบุคลากร
>( 2.3)งานธุรการ การเงินและพัสดุ
(2.4)งานอาคารสถานที่
(2.5)งานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

Friday, February 03, 2006

บทคัดย่อ 1

ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา. บัณฑิตวิทยาลัย
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. การศึกษา (การบริหารการศึกษา)
ปีที่จบการศึกษา 2532
ชื่อนิสิต ระวี รัตนไพบูลย์
ชื่อวิทยานิพนธ์ กระบวนการวางแผนการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน ประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รศ เชาวน์ มณีวงษ์ อ สมศักดิ์ ลิลา
บทคัดย่อ ความเป็นมา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กำหนดงานการบริหารโรงเรียน ประถมศึกษาออกเป็น 6 งาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารกิจกรรมนักเรียน การบริหาร งานบุคลากร การบริหารงานธุรการและการเงิน การบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และ การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน งานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจของโรงเรียน ค่านิยมทั่วไปถือเอาผลงานทางวิชาการ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมาเป็นตัว บ่งชี้ถึงความสำเร็จของการบริหารงานของโรงเรียน การที่จะทำให้งานของโรงเรียนประสบผลสำเร็จสูงสุดนั้น สำนักงานคณะกรรมการการประถม ศึกษาแห่งชาติ กำหนดว่าต้องอาศัยแผนเป็นหลัก และแผนนั้นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย โรงเรียนในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับนโยบายมาปฏิบัติ จึงต้องมีการวางแผนปฏิบัติไว้ภายใน โรงเรียน เพื่อให้สอดคล้องและสนองนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดด้วย การวางแผนในระดับโรงเรียนเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญยิ่ง ที่จะปฏิบัติตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติที่วางไว้ และสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา แห่งชาติ เชื่อว่า การวางแผนการศึกษาเป็นการหาทางล่วงหน้าที่ดีที่สุด ในการใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่อย่างประหยัด และให้ได้ผลคุ้มค่าที่สุด โดยการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างมีระเบียบ แบบแผน ดังนั้นเพื่อให้ทราบการปฏิบัติงานด้านกระบวนการวางแผนการบริหารงานวิชาการของ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างแท้จริง ผู้วิจัย จึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาวิจัย เพื่อนำผลการวิจัยที่ได้ไปพัฒนาผู้บริหาร คุณภาพการศึกษา และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการวางแผนการบริหารงานวิชาการให้เกิด ประสิทธิผล พร้อมทั้งประสิทธิภาพดีกว่าที่เป็นอยู่ ความมุ่งหมายของการวิจัย 1. เพื่อศึกษากระบวนการวางแผนการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 2. เปรียบเทียบกระบวนการวางแผนการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจำแนกตามสถานภาพของผู้ตอบ 3. เปรียบเทียบกระบวนการวางแผนการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีขนาดโรงเรียนต่างกัน 4. เปรียบเทียบกระบวนการวางแผนการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน โดยจำแนกตามสถานภาพ ของผู้ตอบ วิธีดำเนินการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 512 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบหลายชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ชนิดมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลขนาดโรงเรียน และสถานภาพของผู้ตอบ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามการปฏิบัติงานของผู้บริหารและครู โรงเรียน ประถมศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร 10 ข้อ ด้านจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 10 ข้อ ด้านนิเทศการเรียนการสอน 10 ข้อ ด้านวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 10 ข้อ แบบสอบถามส่งไป จำนวน 512 ฉบับ ได้รับคืนมาและเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการทางสถิติ โดยหาค่าคะแนนเฉลี่ย หาค่าความเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) และวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน สรุปผลการวิจัย โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ปฏิบัติตาม กระบวนการวางแผนการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาทุกขั้นตอน และทุกด้านอยู่ใน ระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน ด้านจัด กิจกรรมการเรียนการสอน ด้านหลักสูตร ด้านนิเทศการเรียนการสอน ศึกษาจากโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน ก็มีการปฏิบัติตามกระบวนการวางแผนการบริหารงาน วิชาการของโรงเรียน ทั้ง 4 ด้าน เรียงลำดับเหมือนกัน คือ โรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ก็มีการปฏิบัติด้านวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน เป็นอันดับหนึ่ง รองลงไปคือ ด้านจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านหลักสูตร ด้านนิเทศการเรียนการสอน จะแตก ต่างกันก็เพียงรายข้อเท่านั้น เมื่อศึกษาจากผู้บริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษา มีความคิดเห็นว่าในด้านการปฏิบัติ ตามกระบวนการวางแผนการบริหารงานวิชาการ ไม่แตกต่างกัน คือ มีการปฏิบัติด้านวัดผลและ ประเมินผลการเรียนการสอนเป็นอันดับหนึ่ง รองลงไป คือ ด้านจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้าน หลักสูตร ด้านนิเทศการเรียนการสอน แต่โรงเรียนขนาดใหญ่ จะมีการปฏิบัติติดตามกระบวนการ วางแผนการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษามากกว่าโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก
คำสำคัญ
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์
ISBN
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์

Saturday, January 28, 2006

โรงเรียนวัดพรานนก

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เวปไซต์